PODSTAWOWE DANE O FIRMIE
Przedsiêbiorstwo Remontowo Mechaniczne "WREMGÓR" Spó³ka z o.o. rozpoczê³o swoj± dzia³alno¶æ 30 marca 1995 r.

Firma zatrudnia wykwalifikowanych pracowników o nastêpuj±cych specjalno¶ciach:

- ¶lusarze,
- tokarze,
- frezerzy,
- spawacze z aktualnymi uprawnieniami

Firma ma wdro¿ony System Zarz±dzania Jako¶ci± PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie realizacji us³ug remontowych maszyn i urz±dzeñ u¿ytkowanych w kopalniach wêgla kamiennego.