Witamy serdecznie
Przedsiêbiorstwo Remontowo Mechaniczne "WREMGÓR" Spó³ka z o.o. ¶wiadczy us³ugi w zakresie wykonawstwa i remontów urz±dzeñ i konstrukcji stalowych ró¿nego rodzaju.

Firma ma wdro¿ony System Zarz±dzania Jako¶ci± PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie realizacji us³ug remontowych maszyn i urz±dzeñ u¿ytkowanych w kopalniach wêgla kamiennego.
 
Certyfikaty